Regulamin sklepu online

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2024 r

Regulamin
Serwisu soberpolishgirl.com

1. Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin [dalej: Regulamin] określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego soberpolishgirl.com, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów digitalowych.
1.2. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności. Niniejsze warunki Regulaminu mogą być również uzupełnione o warunki sprzedaży konkretnych produktów, w tym szczególności postanowienia dotyczące specjalnych promocji, gwarancji lub innych warunków szczególnych.
1.3. Uznaje się, że Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej przez Użytkownika, a Administratorem.
1.4. Użytkownikiem może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w tym osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ewentualnie grupa tych osób prowadząca wspólnie działalność w formie spółki cywilnej.

2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1. Administrator– właściciel i administrator Serwisu, Joanna Skwierczyńska, Al Hubob Street VIDA Residences Dubai Marina, Apartment 2706 P.O Box 122 Dubai, United Arab Emirates,
2.2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Administratora Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adres internetowy Serwisu to https://www.soberpolishgirl.com wraz jego subdomenami i dedykowanymi stronami produktowymi.
2.3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
2.4. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
2.5. Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
2.6. Produkt – odpłatna usługa dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Administratora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
2.7. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Administratora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
2.8. Umowa– umowa sprzedaży Produktów i Produktów Bezpłatnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, zawierana  przy wykorzystaniu Serwisu.
2.9. Świadczenie usługą drogą elektroniczną — wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne.
2.10. Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Użytkownika sposób płatności, w tym karta płatnicza lub przelew w ramach bankowości internetowej, umożliwiający Użytkownikowi dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Administratora.
2.11. Operator Systemu Płatności — wybrany przez Administratora podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową, płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.
2.12. Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
2.13. Cookie — plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Serwisu na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.
2.14. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie lub nadanych przez Administratora, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta.
2.15. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny zbiór zasobów i uprawnień dla każdego Użytkownika, uruchomiony na jego rzecz przez Administratora, po dokonaniu Rejestracji.
2.16. Konsument – oznacza osobę fizyczną, która nabywa w Serwisie Produkty nie związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.17. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika, który dokonał aktywnego zapisu na Newsletter za pośrednictwem Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu, polegająca na otrzymywaniu w cyklicznych odstępach informacji handlowych, zawierających w szczególności informacje o produktach i usługach oferowanych przez Administratora.

3. Postanowienia ogólne


3.1. Każda osoba posiadająca odpowiednie środki techniczne może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie
skrzynki pocztowej email.
3.2. Materiały zamieszczone w Serwisie, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z tych zasobów w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.
3.3. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Regulaminem.
3.4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu.
3.5. Serwis nie zawiera treści, które są kwalifikowane wiekowo.
3.6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do Newsletter w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu, a także zachowania niezgodnego z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
3.7. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do Serwisu i Produktów i/lub Produktów Bezpłatnych w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu, zachowania niezgodnego z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania Produktów i/lub Produktów Bezpłatnych.

4. Rejestracja


4.1. Korzystanie z Produktów możliwe jest po wcześniejszej rejestracji przez Użytkownika w Serwisie – utworzeniu Konta Użytkownika. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Podczas Rejestracji Użytkownik musi zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności. Brak wyrażenia zgody na ich treść uniemożliwia świadczenie usługi przez Administratora.
4.2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, który daje możliwość nabycia Produktów albo skorzystania z Produktu Bezpłatnego oraz świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje z po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie, założenia Konta Użytkownika i zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu.
4.3. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z Konta Użytkownika w Serwisie, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł.
Powyższe ma na celu uniemożliwienie osobom trzecim uzyskanie dostępu do Serwisu za pomocą danych rejestracyjnych/logowania Użytkownika, bez jego wiedzy i zgody. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za działania Użytkownika.
4.4. Użytkownik wysyłający formularz rejestracyjny celem utworzenia Konta Użytkownika oświadcza, że podane przez niego dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

5. Konto Użytkownika


5.1. Administrator po wykonaniu przez Użytkownika prawidłowej Rejestracji opisanej w pkt. 4 Regulaminu i otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne Konto Użytkownika przypisane do adresu email wybranego i wskazanego na etapie procesu Rejestracji przez Użytkownika.
5.2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora jakim jest adres email i Hasło. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej wraz z adresem email hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
5.3. Użytkownik podając adres email w ramach Serwisu oświadcza, iż adres email nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór adresu email, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Administratora.
5.4. Administrator może odmówić utworzenia Konta Użytkownika o określonym adresie email, a utworzone w każdej chwili usunąć, jeżeli adres email jest używany w ramach Serwisu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora. O odmowie utworzenia Konta Użytkownika Administrator poinformuje Użytkownika w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie.
5.5. Użytkownik ma możliwość zmiany adresu email przypisanego do Konta Użytkownika.
5.6. Użytkownik w celu usunięcia Konta Użytkownika zobowiązany jest do wysłania na adres email Administratora: info@soberpolishgirl.com, stosownego wniosku o usunięcie Konta Użytkownika. We wniosku o usunięcie Konta Użytkownika, Użytkownik musi wskazać adres email (login) z którym powiązane jest konto Użytkownika.

 

6. Licencja na Produkty

 


6.1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów lub uzyskania dostępu do Produktów Bezpłatnych.
6.2. Dokonując zakupu Produktu i/lub uzyskując dostęp do Produktu Bezpłatnego Użytkownikowi udzielana jest niewyłączna, ograniczona w czasie licencja na korzystanie z wybranego Produktu i/lub Produktu Bezpłatnego.
6.3. Licencja udzielana jest na czas wskazany w opisie Produktu / Produktu Bezpłatnego. Sprzedaż Produktu może być ograniczona czasowo w sposób określony w Serwisie.
6.4. Użytkownik nie ma prawa udzielać sublicencji na zakupione Produkty lub uzyskane Produktu Bezpłatne.
6.5. Każde zamówienie Użytkownika Produktu i/lub Produktu Bezpłatnego potwierdzane jest przez Administratora za pomocą wiadomości email przesyłanej do Użytkownika na adres poczty elektronicznej, który jest przypisany do Konta Użytkownika.
6.6. Produkt i/lub Produkt Bezpłatny zostanie udostępniony dla Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by Użytkownik poprzez swoje Konto Użytkownika miał możliwość korzystania z niego . Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość email, zawierająca informacje o uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów i/lub Produktów Bezpłatnych.
6.7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów /lub Produktów Bezpłatnych logując się na swoje Konto Użytkownika w Serwisie.

7. Płatności i Cena Produktu


7.1. Użytkownik dokonuje zapłaty za Produkt za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności.
7.2. Użytkownik może dokonać zapłaty za Produkt w drodze jednorazowej płatności, przedpłaty lub periodycznych płatności ratalnych. Warunki przedpłaty i płatności ratalnej określone są w ofercie umieszczonej w Serwisie.
7.3. W przypadku wyboru przez Użytkownika przedpłaty i płatności ratalnej należność z tytułu Wynagrodzenia pobierana jest przez Administratora w określonym dniu każdego miesiąca.
7.4. Cena Produktu jest opłatą za całość usług cyfrowych i dostarczonych treści cyfrowych. Sprzedaż nie może być podzielona na segmenty ani moduły. Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich zasobów szkoleniowych niezwłocznie po złożeniu zamówienia na Produkt, zatem w przypadku płatności ratalnej obowiązek zapłaty Wynagrodzenia nie ustaje w przypadku zaprzestania korzystania z Produktu przez Użytkownika
z przyczyn nieleżących po stronie Administrator.
7.5. Wszystkie ceny podane w Serwisie, są cenami brutto, to jest zawierają VAT (podatek od towarów i usług) zgodnie z odpowiednimi przepisami. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Administrator może na życzenie Użytkownika obciążyć go odwrotnym obciążeniem VAT (reverse charge). W takim
wypadku Użytkownik zobowiązany jest przed zakupem Produktu poinformować o tym fakcie Administratora i podać w procesie zamówienia swój numer VAT EU.
7.6. Płatności za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
7.7. Administrator udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Operatora Systemu Płatności, Administrator nie ma do nich dostępu.
7.8. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Operatora Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego Operatora Systemu Płatności. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionych przez Operatora Systemu Płatności, płatność
może nie zostać zrealizowana w sposób prawidłowy i nie zostać dostarczona do Administratora, przez co Użytkownik nie będzie miał dostępu za zakupionego Produktu.
7.9. W przypadku wyboru przedpłaty i płatności ratalnej, jeżeli Administratorowi nie uda się zrealizować pobrania środków stanowiących wynagrodzenie za Produkt z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, jest on uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Produktu do czasu uregulowania należności. W takim wypadku Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie uiścić ratę za pomocą innej formy płatności. Brak realizacji zapłaty reszty ceny lub którejkolwiek z rat i zablokowanie przez Administratora możliwości korzystania z Produktu nie stanowi podstawy do wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika.
7.10. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności oraz przepisami prawa, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.
7.11. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższych względów realizacji płatności może odmówić Operator Systemu Płatności, jak również jego partnerzy, którzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka.
7.12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych
danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Administratora lub Operatora Systemu Płatności.

 

8. Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 


8.1. Wszelkie Produkty i Produktu Bezpłatne udostępniane za pośrednictwem Serwisu, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8.2. Zakupione Produkty i otrzymane Produkty Bezpłatne mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał Produkt Bezpłatny. Oznaczenia Produktu i Produktu Bezpłatnego nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu i Produktu Bezpłatnego w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu i Produktu Bezpłatnego określonych w Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu i Produktu Bezpłatnego tego oznaczenia.
8.3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów i Produktów Bezpłatnych na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią
utworu.
8.4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu i Produktu Bezpłatnego (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu i Produktu Bezpłatnego lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu i Produktu Bezpłatnego, udostępnianie lub odtwarzanie
publiczne.
8.5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów i Produktów Bezpłatnych w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu i Produktu Bezpłatnego. Postanowienie to nie dotyczy
Konsumentów.
8.6. Wyniki i przychody demonstrowane na kursach i szkoleniach przygotowanych przez Administratora są aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów. Sukces kursów i szkoleń w Serwisie, referencje i inne przykłady to wyjątkowe rezultaty, które nie są typowe dla przeciętnej osoby i nie są gwarancją, że ty i inni osiągną te same wyniki. Indywidualne rezultaty mogą się różnić, a twoje zależą od indywidualnych zdolności, etyki pracy, umiejętności i doświadczenia w biznesie, poziomu motywacji, staranności w stosowaniu kursów, gospodarki, normalnych i nieprzewidzianych czynnościach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz innych czynników.
8.7. Dla osiągnięcia prawidłowych efektów zakładanych u Użytkownika przez Administratora koniecznym jest czynne korzystanie z Produktów i Produktów Bezpłatnych, w tym w szczególności wykonywanie powierzonych zadań, w tym samodzielnych ćwiczeń, aktywne uczestnictwo w prowadzonych zajęciach interaktywnych i samodzielna praca w sposób wskazywany przez Administrator.

9. Rękojmia, Gwarancja i Reklamacje


9.1. Administrator wyłącza w najszerszy możliwy sposób, odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Użytkowników, którzy nie są Konsumentami.
9.2. W pozostałym zakresie Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługują wszelkie prawa związane z rękojmią. Rękojmia jak i przysługujące prawa związane z rękojmią unormowane są w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny oraz w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.
9.3. Administrator nie udziela żadnej gwarancji w stosunku do oferowanych przez siebie usług, a także w stosunku do Produktów i Produktów Bezpłatnych oferowanych za pomocą Serwisu.
9.4. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy info@soberpolishgirl.com. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
9.5. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko – tak by Administrator mógł zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
9.6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Administratora, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy.

 

10. Odstąpienie od Umowy Użytkownika będącego Konsumentem


10.1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który:
a. Zawarł Umowę o dostarczanie treści cyfrowych z Administratorem,
b. wyraził zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w zakresie oferowanych treści cyfrowych, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
10.2. Jeżeli Użytkownik nie jest Konsumentem prawo odstąpienia od umowy zostaje wyłączone w całości.
10.3. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem chce skorzystać z przysługującego mu zgodnie z pkt 10.1. Umowy, prawa odstąpienia od Umowy, konieczne jest wysłanie do Administratora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
10.4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który Użytkownik będący Konsumentem może wysłać do Administratora, stanowi załącznik do Regulaminu.
10.5. Administrator wskazuje adres e-mail, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
10.6. Administrator w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy potwierdzi, czy złożone oświadczenie jest prawidłowe oraz czy może zostać uwzględnione.
10.7. W przypadku prawidłowo zgłoszonego odstąpienia od Umowy i jego uwzględnienia przez Administratora, Użytkownikowi będącemu Konsumentem zwracana jest kwota płatności wniesionej z tytułu zawartej Umowy.
10.8. Zwrot płatności następuje w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia do Administratora przez Użytkownika będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
10.9. Użytkownik w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy zobowiązany jest do wskazania numeru konta bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności.

 

11. Newsletter


11.1. Administrator po oddzielnej akceptacji przez Użytkownika, świadczy usługę Newsletter za pomocą wiadomości e-mail, która jest wysyłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
11.2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na korzystanie z usługi Newslettera jest w pełni dobrowolne i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych dodatkowych obciążeń i obowiązków z tego tytułu.
11.3. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi Newsletter, Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie uprzedniej oddzielnej zgody i uzupełnienie formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu, a także o podanie imienia oraz adresu e-mail oraz potwierdzenie zapisu przez wciśnięcie przycisku „Zapisuję się”. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpoczęcia korzystania z usługi Newsletter.
11.4. Użytkownik uprawniony jest to rezygnacji z Newslettera w każdej chwili i bez podawania przyczyny. W celu rezygnacji z Newslettera konieczne jest przesłanie przez Użytkownika do Administratora informacji e-mail o rezygnacji z Newslettera.
11.5. Administrator oświadcza, że zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newslettera w każdej chwili i bez podawania przyczyny. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Administratora z tego tytułu.

 

12. Zmiany Regulaminu


12.1. Regulamin i Polityka Prywatności mogą ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i/lub Polityki Prywatności, a także o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Użytkownicy będącymi Konsumentami zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu indywidualnie na adresy e-mail przez nich wskazane. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu i/lub Polityki Prywatności, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie i żądania Usunięcia Konta Użytkownika przez Administratora. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu po tym terminie, Użytkownik będzie zobowiązany do zapoznania się z nową treścią Regulaminu i/lub Polityki Prywatności oraz złożenia oświadczenia o ich akceptacji.

13. Wyłączenie odpowiedzialności


13.1. Administrator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
13.2. Administrator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
13.3. Administrator– o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Administratora, którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada on za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
13.4. Administrator zastrzega sobie – po uprzednim poinformowaniu Użytkownika będącego Konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Administratora.

 

14. Pozasądowe możliwości rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


14.1. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Administratorem,
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Administratorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

15. Postanowienia końcowe


15.1. Regulamin podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
15.2. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania treści Regulaminu i Polityki Prywatności do momentu posiadania Konta Użytkownika i/lub Produktu, a także Produktu Bezpłatnego.
15.3. Wszelkie zmiany zamówień na Produkty i Regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
15.4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.
15.5. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Umowa zawarta jest z Konsumentem, przeniesienie to wymaga jego zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa Użytkownik zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze skutkiem określonym powyżej.